Sociálna rehabilitácia

 

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestatočnosti, na aktivizovanie schopností a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe. V rámci sociálnej rehabilitácie prijímateľ absolvuje nácvik potrebných zručností, ktoré smerujú k dosiahnutiu čo najväčšej sebestatočnosti, s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie.

sebaobsluha

motorika (jemná, hrubá)

nacvičovanie techník na pamäť

pracovná terapia

zmyslová terapia

estetická terapia

reč a komunikácia

 

Sociálnu rehabilitáciu zabezpečuje sociálny pracovník.